PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Data: 17.07.2006r.

Znak sprawy: 7 / 2006

Ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym o wartości poniżej  60 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom, województwo mazowieckie

tel. 048 333 23 24 fax. 048 364 48 21 e-mail : radkom @ radkom. com.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę samochodów dostawczych”

Miejsce realizacji zamówienia: PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76 Radom

Rodzaj zamówienia:     dostawy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 4: Komórka zamówień publicznych,

- na wniosek dopuszcza się wysyłkę pocztą lub firmą spedycyjną na koszt odbiorcy.

- dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego: www.radkom.com.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Milena Faryna, Małgorzata Suchodolska, Jacek Gabryś tel. 048 333 23 24 wew.47, 44.

Wspólny słownik zamówień(CPV): 34131000-4,34136100-0,34144000-8

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów dostawczych tego samego producenta. Wymagania dotyczące w/w samochodów:

 I. Samochód dostawczy typu furgon

Parametry techniczne i wyposażenie:

1

liczba miejsc - min. 5 włącznie z miejscem kierowcy (liczba musi wynikać z homologacji)

2

pojemność silnika - min. 1500 cm3

3

moc silnika - min. 70 KM

4

rodzaj silnika - TURBO diesel

5

objętość pomieszczenia ładunkowego po złożeniu siedzenia tylnego - 2,5 m3 - 3,5 m3

6

zasilanie - wtrysk wielopunktowy

7

skrzynia biegów - manualna (minimum 5 stopni + wsteczny)

8

średnie zużycie paliwa - poniżej 8 litrów na 100 km

9

napęd na koła przednie

10

wspomaganie kierownicy

11

minimum 2 poduszki powietrzne

12

immobilizer

13

obrotomierz

14

system zapobiegania blokowania kół przy hamowaniu ABS

15

bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa

16

regulowane punkty mocowania pasów

17

podgrzewana tylna i przednia szyba

18

elektrycznie opuszczane szyby – min. przednie

19

tylna kanapa-siedzenie kładzione i dzielone (1/3 do 2/3) + 3 zagłówki z regulacją wysokości

20

łatwość demontażu tylnych siedzeń

21

autoalarm z centralnym zamkiem sterowanym pilotem

22

dodatkowe gniazdo zasilania 12V w przedziale kierowcy

23

instalacja do montażu radioodbiornika + radioodbiornik, antena w szybie przedniej, 4 głośniki

24

kolor szary metalik

25

tapicerka - kolor ciemny

26

pokrowce na wszystkie siedzenia

27

drzwi boczne przesuwane, co najmniej prawa strona, oszklone

28

drzwi tylne jednoskrzydłowe

29

lusterka w kolorze nadwozia

30

dodatkowo komplet opon zimowych – 4 szt.

31

oddzielenie przedziału pasażerskiego od bagażowego(kratka lub roleta)

32

dywaniki podłogowe

33

apteczka

34

gaśnica

35

trójkąt ostrzegawczy

36

koło zapasowe

Wyposażenie dodatkowe:

1

czujnik dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

2

AC, OC, NW w cenie pojazdu

 

II. Samochód dostawczy (specjalistyczny) typu furgon, nieoszklony w części ładunkowej

Parametry techniczne i wyposażenie:

1

liczba miejsc - min. 2 włącznie z miejscem kierowcy (liczba musi wynikać z homologacji)

2

pojemność silnika - min. 1500 cm3

3

moc silnika - min. 70 KM

4

rodzaj silnika - TURBO diesel

5

objętość pomieszczenia ładunkowego - 3 m3 – 3,5 m3

6

zasilanie - wtrysk wielopunktowy

7

skrzynia biegów - manualna (minimum 5 stopni + wsteczny)

8

średnie zużycie paliwa - poniżej 8 litrów na 100 km

9

napęd na koła przednie

10

wspomaganie kierownicy

11

minimum 2 poduszki powietrzne

12

immobilizer

13

obrotomierz

14

system zapobiegania blokowania kół przy hamowaniu ABS

15

bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa

16

regulowane punkty mocowania pasów

17

podgrzewana przednia szyba

18

elektrycznie opuszczane szyby przednie

19

autoalarm z centralnym zamkiem sterowanym pilotem

20

dodatkowe gniazdo zasilania 12V w przedziale kierowcy

21

instalacja do montażu radioodbiornika + radioodbiornik, antena w szybie przedniej, 4 głośniki

22

kolor szary metalik

23

tapicerka - kolor ciemny

24

pokrowce na wszystkie siedzenia

25

drzwi boczne przesuwane, co najmniej prawa strona

26

drzwi tylne dwuskrzydłowe

27

lusterka w kolorze nadwozia

28

dodatkowo komplet opon zimowych – 4 szt.

29

oddzielenie przedziału pasażerskiego od bagażowego

30

dywaniki podłogowe

31

apteczka

32

gaśnica

33

trójkąt ostrzegawczy

34

koło zapasowe

35

hak holowniczy

Wyposażenie dodatkowe:

1

czujnik dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

2

AC, OC, NW w cenie pojazdu

Dodatkowo samochód musi być zabudowany w celu przystosowania do przewozu odpadów medycznych tzn.:

- wykonanie izolacji podłogi, ścian bocznych, ściany działowej, sufitu, drzwi bocznych i tylnych

- wykonanie poszycia podłogi z wylewki epoksydowej bądź blachy aluminiowej ryflowanej

- zabudowa ma gwarantować łatwozmywalność

- podłoga ma być spawana, wykonana w kształcie wanny

- dodatkowo ma być przygotowany samochód do montażu agregatu chłodniczego w terminie późniejszym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: max. 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póżń.zm)

a ponadto: zapewnią serwis i gwarancję:

- okres gwarancji na cały samochód bez limitu kilometrów - minimum 2 lata

- okres gwarancji na perforację blach - minimum 6 lat

- okres gwarancji na wady lakiernicze - minimum 2 lata

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmujący cały kraj

- stacje serwisowe na terenie całego kraju i w Radomiu.   Szczegóły określono w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia (w % ): cena        - 100 %

Miejsce i termin składania ofert: PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom sekretariat w terminie do dnia: 03.008.2006r. do godz.10:00

Termin i miejsce otwarcia ofert: 03.08.2006r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 


Pobierz SIWZ

 


Informacje o wyborze Wykonawcy

Znak sprawy: 7/2006                                                                                     Radom, dn. 25.08.2006r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro
 na dostawę samochodów dostawczych
ogłoszonym na stronie internetowej http://www.radkom.com.pl/ , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu
 w dniu 17.07.2006r.

 

 

Działając na podstawie art. 4a ust.2 Pzp PPUH”RADKOM” Sp. zo .o. informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

Ul. Witosa 76

26-600 Radom

http://www.radkom.com.pl/

 

2. Osoba upoważniona do kontaktów:

Milena Faryna, Małgorzata Suchodolska, Jacek Gabryś

Tel. 048/333-23-24

Fax.048/36-448-21

radkom@radkom.com.pl

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów dostawczych tego samego producenta, spełniających wymagania szczegółowo opisane w załącznikach do SIWZ.

 

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca jako jedyny zaoferował cenę ofertową, którą należy uznać za najkorzystniejszą. Oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ.

 

5. Nazwa i adres Wykonawcy:

Ster Sp. z o. o.

Autoryzowany Partner Serwisowy VW

 

6. Adres pocztowy:

ul. Chorzowska 15

26-600 Radom

tel./fax. 048 365 55 28

 

 

 

Znak sprawy: 7/2006                                                                         Radom, dn. 04.08.2006r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

PPUH ”RADKOM” Sp. z o .o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro  
na
dostawę samochodów dostawczych
ogłoszonym na stronie internetowej http://www.radkom.com.pl/ , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu 17.07.2006r.

 

 

 

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

Ster Sp. z o. o.

Autoryzowany Partner Serwisowy VW

ul. Chorzowska 15

26-600 Radom

tel./fax. 048 365 55 28

z ceną brutto: 177 227,00 zł

 

 

Wykonawca jako jedyny zaoferował cenę ofertową, którą należy uznać za najkorzystniejszą. Oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ.

 

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt.2 Pzp Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty, a Wykonawcy wykluczeni z postępowania.


Pytania i odpowiedzi (modyfikacje SIWZ)

Radom, dnia 27.07.2006r.

 

znak sprawy: 7/2006

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę samochodów dostawczych”

ogłoszonego w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych oraz
   na
stronie internetowej PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. – www.radkom.com.pl

 

                        W związku z otrzymaniem pytań z prośbą o wyjaśnienie SIWZ dotyczących przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. na ww. dostawę udzielamy Państwu następujących odpowiedzi:

 

1.      Czy zamawiający dopuszcza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia nr I na samochód dostawczy typu furgon (punkt 17) odnośnie podgrzewana tylna i przednia szyba. (Czy przednia szyba może być podgrzewana nawiewem?)

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z odpowiedzią z dnia 25.07.2006r. zamieszczoną na stronie internetowej: www.radkom.com.pl.

 

2.      Czy zamawiający dopuszcza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia nr II na samochód dostawczy (specjalistyczny) typu furgon, nieoszklony w części ładunkowej (punkt 17) odnośnie podgrzewana przednia szyba.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z odpowiedzią z dnia 25.07.2006r. zamieszczoną na stronie internetowej: www.radkom.com.pl.

 

3.      Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia nr II na samochód dostawczy (specjalistyczny) typu furgon, nieoszklony w części ładunkowej (punkt 27) odnośnie lusterka w kolorze nadwozia.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z odpowiedzią z dnia 25.07.2006r. zamieszczoną na stronie internetowej: www.radkom.com.pl.

 

4.      Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia nr II na samochód dostawczy (specjalistyczny) typu furgon, nieoszklony w części ładunkowej (punkt 2.4) odnośnie okresu gwarancji na perforację blach – minimum 6 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w SIWZ.

 

 

 

 

 

Radom, dnia 25.07.2006r.

 

znak sprawy: 7/2006

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę samochodów dostawczych”

ogłoszonego w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych oraz
   na
stronie internetowej PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. – www.radkom.com.pl

 

                        W związku z otrzymaniem pytań z prośbą o wyjaśnienie SIWZ dotyczących przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. na ww. dostawę udzielamy Państwu następujących odpowiedzi:

 

Pkt. 1.1.

1.      Czy opisany samochód ma mieć homologację samochodu osobowego czy ciężarowego?

Odpowiedź

Opisany samochód ma mieć homologację samochodu osobowego.

 

2.      Czy Zamawiający dopuści samochód bez podgrzewanej przedniej szyby?

Odpowiedź

Zamawiający przez podgrzewaną przednią szybę rozumie nawiew na przednią szybę, wyposażenie bezwzględnie wymagane.

 

3.      Czy Zamawiający dopuści inny lakier metaliczny na przykład srebrny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści tylko lakier srebrny lub szary metalik.

 

4.      Co to znaczy drzwi tylne jednoskrzydłowe (klapa)?

Odpowiedź

Zamawiający przez drzwi tylne jednoskrzydłowe rozumie drzwi otwierane do góry (klapa).

 

5.      Czy Zamawiający dopuści samochód z lusterkami w kolorze czarnym?

Odpowiedź

Tak.

 

Pkt. 2.1.

1.      Czy Zamawiający dopuści samochód bez podgrzewanej przedniej szyby?

Odpowiedź

Zamawiający przez podgrzewaną przednią szybę rozumie nawiew na przednią szybę, wyposażenie bezwzględnie wymagane.

 

2.      Czy Zamawiający dopuści inny lakier metaliczny na przykład srebrny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści tylko lakier srebrny lub szary metalik.

 

3.      Czy Zamawiający dopuści samochód z lusterkami w kolorze czarnym?

Odpowiedź

Tak.

 

 

 


Protesty

 


Odwołania