PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Data: 05.12.2006r.

znak sprawy 8/2006

Ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom,
województwo mazowieckie, tel. 048 333 23 24 fax. 048 364 48 21 e-mail : radkom@radkom.com.pl

Ogłasza przetarg  nieograniczony na „Usługę ubezpieczenia budynków, maszyn i urządzeń według załącznika nr 1”.

2. Miejsce realizacji zamówienia: PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76 Radom.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 4: Komórka zamówień publicznych,
- na wniosek dopuszcza się wysyłkę pocztą lub firmą spedycyjną na koszt odbiorcy.
- dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego: www.radkom.com.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.

4. Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
     Milena
Faryna, Małgorzata Suchodolska, Paweł Kośla  tel. 048 333 23 24 wew.47, 41.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 66336100-5,  66336310-0, 66337000-1, 66337100-2, 66339000-5.

6. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia budynków, maszyn i urządzeń według załącz. nr 1.
    Załącznik
znajduje się na stronie internetowej www.radkom.com.pl  wraz z SIWZ.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

8. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania polis –umów zgodnie
     z
terminami podanymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

9. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte
w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póżń.zm)   Szczegóły określono w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły

„spełnia – nie spełnia”.

10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia (w % ):

1.  Cena                                                           waga       - 80 %    

2.  Franszyza integralna                                  waga       - 10 %

3.  Franszyza redukcyjna                                waga       - 10 %

13. Miejsce i termin składania ofert: PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom sekretariat 
       w
terminie do dnia: 21.12.2006r. do godz.10:00

14. Termin i miejsce otwarcia ofert: 21.12.2006r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna.

15. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

16. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

17. Zamawiający ni zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający
Zarząd
PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o.


Pobierz SIWZ

 


Radom, dn. 02.01.2007r.

Znak sprawy: 8/2006  

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro
na Usługa ubezpieczenia budynków, maszyn i urządzeń według załącznika nr 1”  

 

Działając na podstawie art. 4a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. , Nr 19, poz. 177 ze zmianami) Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o .o. informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę-polisę  z Wykonawcą:

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

Ul. Witosa 76

26-600 Radom

www.radkom.com.pl

 

2. Osoba upoważniona do kontaktów:

Milena Faryna, Małgorzata Suchodolska, Paweł Kośla

Tel. 048/333-23-24

Fax.048/36-448-21

radkom@radkom.com.pl

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

„Usługa ubezpieczenia budynków, maszyn i urządzeń według załącznika nr 1”  spełniająca wymagania szczegółowo opisane w załącznikach do SIWZ.

Kod CPV:

66336100-5 - usługi ubezpieczenia od ognia

66336310-0 - usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66337000-1 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66337100-2 - usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66339000-5 - pozostałe usługi ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.    

 

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca jako jedyny zaoferował cenę ofertową, którą należy uznać za najkorzystniejszą. Oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ.

 

5. Nazwa i adres Wykonawcy:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Inspektorat w Radomiu

 

6. Adres pocztowy:

Ul.Czachowskiego 21A

26-600 Radom

tel. 48 340 11 03-04

fax.48 363 95 26

 

Umowy – polisy będą zawierane sukcesywnie według wymagań zawartych w SIWZ oraz zgodnie
z terminami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. Pierwsza – umowa polisa została zawarta zgodnie z art.94 ust.1 w/w ustawy w dniu 29.12.2006r..

                                                                                                          Zarząd

                                                                                                          PPUH”RADKOM” Sp. z o.o.

 

 

 

 

Informacje o wyborze Wykonawcy

Radom, dn. 21.12.2006r.

 

Znak sprawy: 8/2006                                                             

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 ze zmianami)
Zarząd
PPUH ”RADKOM” Sp. z o .o.  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro 
na
Usługę ubezpieczenia budynków, maszyn i urządzeń według załącznika nr 1”

 

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Inspektorat w Radomiu

Ul.Czachowskiego 21A

26-600 Radom

tel. 48 340 11 03-04

fax.48 363 95 26

z ceną brutto: 22  538,00 zł

franszyzą integralną brutto 400,00 zł

franszyzą redukcyjną brutto 0 zł

 

 

Wykonawca jako jedyny zaoferował cenę ofertową, którą należy uznać za najkorzystniejszą. Oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ.

 

Jednocześnie Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty, a Wykonawcy wykluczeni z postępowania.

 

 

 

 

                                                                                              Kierownik Zamawiającego

                                                                                              Zarząd

                                                                                              PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

 

 


Pytania i odpowiedzi (modyfikacje SIWZ)

Radom, dnia 14.12.2006r.

 

znak sprawy: 8/2006

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy:  postępowania przetargowego na” Usługa ubezpieczenia budynków, maszyn i urządzeń według załącznika nr 1”ogłoszonego w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. – www.radkom.com.pl

 

                        W związku z otrzymaniem pytań z prośbą o wyjaśnienie SIWZ dotyczących przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. na ww. usługę udzielamy Państwu następujących odpowiedzi:

 

I. Ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych.

1.Prosimy dokładnie opisać rodzaj funkcjonujących zabezpieczeń p.poż.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że funkcjonujące zabezpieczenia p. poż. w firmie spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietna 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r., Nr 80, poz. 563).

 

2.Prosimy podać rodzaj schowka do przechowywania gotówki.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że gotówka przechowywana jest w kasie pancernej, która znajduje się
w pomieszczeniu zamykanym  oraz dodatkowo chronionym przez system alarmowy.

 

3.Wysokość wypłaconych odszkodowań za 3 lata.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w w/w okresie wystąpiła 1 szkoda - kwota wypłacona 2 758,40 zł.

 

 II. Ubezpieczenie majątku od kradzieży z włamaniem i rabunku.

1.Czy drzwi i okna posiadają 2 zamki i kraty?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jeden budynek –Zarządu jest zabezpieczony w kraty i zamki oraz alarm (monitoring) wraz z dojazdem grupy interwencyjnej. Pozostałe budynki są zamykane na zamki oraz chronione całodobowo przez ochronę wewnętrzną Zamawiającego oraz dodatkowo Zamawiający zleca usługę ochrony doraźnej w formie dojazdu grupy interwencyjnej. Ochrona doraźna grupy interwencyjnej jest prowadzona przez profesjonalne firmy ochroniarskie.

 

2.Wysokość wypłaconych odszkodowań za 3 lata.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w w/w okresie nie było szkód.

 

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

1.Prosimy podać planowany obrót na 2007r.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że planowany obrót na 2007 rok wynosi ok. 7 mln. .

 

2.Prosimy podać liczbę zatrudnionych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zatrudnia 82 osoby.

 

 

3.Wysokość wypłaconych odszkodowań za 3 lata.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, ze w/w okresie nie było szkód.

 

4.Prosimy podać nr PKD.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nr PKD to 9002.

 

IV. Ubezpieczenie OC, AC, NW.

1.Prosimy podać sumę ubezpieczenia - wartości pojazdów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wartości pojazdów należy ustalić na podstawie tabel obowiązujących firmy ubezpieczeniowe. Prosimy o zastosowanie własnych tabel przeliczeniowych w zakresie ustalenia wartości pojazdów wyszczególnionych w poz.42 załącznika nr 1 do SIWZ za wyjątkiem Mikrociągnika, gdzie Zamawiający podał wartość.

 

2.Wysokość wypłaconych odszkodowań za 3 lata w zakresie OC, AC, NW.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, ze w w/w okresie wystąpiły 4 szkody w OC kom. – kwota wypłacona 4 427,61 zł.

 

 

 

 

                                                                                              Kierownik Zamawiającego

 

                                                                                              Zarząd

                                                                                              PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

 


Protesty

 


Odwołania