PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z WOLNEJ RĘKI


Radom, dn. 18.01.2007 r.

Znak sprawy: 1/2007                                                                                    

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia
z wolnej ręki o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro 
na
Usługę ubezpieczenia samochodu LUBLIN RDD 2336 oraz 200 szt. pojemników
do selektywnej zbiórki szkła”


Zarząd PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania  zawarto umowę-polisy w dniu 18.01.2007r. z Wykonawcą:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Inspektorat w Radomiu

Ul. Czachowskiego 21A

26-600 Radom

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 1 855,00 zł

 

Wykonawcę wybrano w oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na  podstawie art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 ze zmianami). Zgodnie z tym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (….) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

 

 

Kierownik Zamawiającego

                                                                                                          Zarząd

                                                                                                          PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o.

 

 

 

 

Radom, dn. 10.01.2007 r.

Znak sprawy: 1/2007

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Zarząd PPUH ”RADKOM” Sp. z o .o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro 
na
Usługę ubezpieczenia samochodu LUBLIN RDD 2336 oraz 200 szt. pojemników do selektywnej zbiórki szkła”

 

Wykonawca:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Inspektorat w Radomiu

Ul.Czachowskiego 21A

26-600 Radom

tel. 48 340 11 03-04

fax.48 363 95 26

zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 1 855,00 zł

 

            Wykonawcę wybrano w oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na  podstawie art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 ze zmianami). Zgodnie z tym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (….) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Jednocześnie Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty, a Wykonawcy wykluczeni z postępowania.

 

 

 

 

                                                                                              Kierownik Zamawiającego

                                                                                              Zarząd

                                                                                              PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.