PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z WOLNEJ RĘKI


Radom, dn. 20.04.2007r.

 

Znak sprawy: 2/2007                                                                        

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia
z wolnej ręki o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro 
na
usługę: „Najmu agregatu prądotwórczego napędzanego silnikiem spalinowym przystosowanym do zasilania gazem wysypiskowym”.

 

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o .o. informuje, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania  zawarto umowę w dniu 20.04.2007r. z Wykonawcą:

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „ELSTER”

Stanisław Wieczorek

 ul. Węgierska 148D
33-300 Nowy Sącz

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 44 408,00 zł

 

Wykonawcę wybrano w oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na  podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19,
poz. 177 ze zmianami). Zgodnie z tym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (….)
w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów (….)

 

 

 

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego

                                                                                                          Zarząd

                                                                                                          PPUH”RADKOM” Sp. z o.o.

 

 


 

 

 

Radom, dn. 10.04.2007 r.

Znak sprawy: 2/2007                                                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Zarząd PPUH ”RADKOM” Sp. z o .o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro na usługę „Najmu agregatu prądotwórczego napędzanego silnikiem spalinowym przystosowanym do zasilania gazem wysypiskowym”.

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELSTER”

Stanisław Wieczorek

 ul. Węgierska 148D
 33-300 Nowy Sącz

fax.018/547-54-54

zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 44 408,00 zł.

 

            Wykonawcę wybrano w oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na  podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 ze zmianami). Zgodnie z tym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (….) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów (….).

 

            Jednocześnie Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty, a Wykonawcy wykluczeni z postępowania.

 

 

 

 

                                                                                              Kierownik Zamawiającego

                                                                                              Zarząd

                                                                                              PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.