PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Data: 27.06.2007 r.

znak sprawy 3/2007

PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 € prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 roku - tekst jednolity z późn. zm.)
na dostawy oleju napędowego.

ogłoszenie umieszczono w dniu 27.06.2007r:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie PORTALU UZP:  http://www.portal.uzp.gov.pl 
z numerem: 107234-2007.
- na stronie internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: ul. Witosa 76, 26 - 600 Radom, budynek Zarządu

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

1 Nazwa Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o.,
ul. Witosa 76
26-600 Radom
tel. 048/333 23 24        fax. 048/ 36 448 21
www.radkom.com.pl

2 Rodzaj Zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego.

II Przedmiot zamówienia (CPV -23121100-2)
Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w ilości 70 000 litrów dla potrzeb PPUH”RADKOM” Sp. z o.o.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w miarę potrzeb w okresie 12 miesięcy. 

III Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawowymi
2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.
            Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów - o których mowa w SIWZ - złożonych przez wykonawcę: oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie tych warunków. Wykaz wymaganych dokumentów, których złożenia wymaga zamawiający:
- koncesje lub zezwolenie, na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucje
i obrót paliwami i energią zgodnie z wymogiem art.46 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004r. , Nr 173, poz. 1807 z póżń. zm.).
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, z datą pobrania lub aktualizacji wyciągu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności- na drukach, których wzory zostały przekazane w materiałach przetargowych,
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca
- polisę, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „pzp
            Sprawdzenie spełnienia w/w warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ”spełnia - nie spełnia” Oznacza to, że brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych niżej dokumentów lub nie uzupełnienie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust.3 ustawy ”pzp” spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.  Procedura.
Tryb udzielenia zamówienia
- przetarg nieograniczony.

Kryterium oceny ofert
Najniższa cena - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
- Pobierając formularz specyfikacji ze strony internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- Formularz specyfikacji można również odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom. _______________________________________________________
Termin i miejsce składania ofert:
- termin: 06.07.2007r. do godz. 10.00
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sekretariat

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
-data i godzina: 06.07.2007r., godz. 10.15
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sala konferencyjna

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Inne informacje
Zamawiający informuje, ze w prowadzonym postępowaniu nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Radom, dn. 27.06.2007r.                                                                      Zarząd
                                                                                                          PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o.


Pobierz SIWZ

 


Radom, dn. 06.08.2007r.

 

Znak sprawy: 3/2007

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

            PPUH ”RADKOM” Sp. z o .o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 211 000  euro  na dostawy oleju napędowego  w wyniku dokonanego wyboru oferty w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawarł umowę z  PETROLIS Sp. z o. o., ul. W.Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń

 

 

                                                                                                          Zarząd

                                                                                                          PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

 

 

 

Znak sprawy: 3/2007                                                                                                                                                                        Radom, dn. 13.07.2007r.

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

PPUH ”RADKOM” Sp. z o .o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 211 000  euro 
na dostawy oleju napędowego
ogłoszonym w BZP pod numerem 107234-2007, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu 27.06.2007r.

 

 

            Działając na podstawie art.. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PETROLIS Sp. z o. o.

ul. W. Jagiełły 10A/204

26-700 Zwoleń

ponieważ oferta w/w Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych na podstawie kryterium zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 w/w ustawy.

 

W w/w postępowaniu złożono 2 oferty:

  KONKRET Sp. z o. o., ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

 

 PETROLIS Sp. z o. o., ul. W.Jagiełły 10A/204,26-700 Zwoleń

 

Oferty w/w Wykonawców uzyskały następującą punktację w kryterium upust i łączną punktację:

 

            Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt.2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zarząd PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o. informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty, a Wykonawcy wykluczeni z postępowania.

 

            Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale VI ”Środki ochrony prawnej” (Dz. U.
z 2004r., Nr 19, poz 177 z poźn. zm.)

                                                                                 

 

                                                                                                          Zarząd

                                                                                                          PPUH”RADKOM” Sp. z o.o.