PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 € prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 roku - tekst jednolity z późn. zm.)
na dostawę fabrycznie nowej spycharki gąsienicowej przystosowanej do pracy na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne(komunalne)

ogłoszenie umieszczono w dniu 20.09.2007r:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie PORTALU UZP:  http://www.portal.uzp.gov.pl 
z
numerem: 171822-2007
- na stronie internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: ul. Witosa 76, 26 - 600 Radom, budynek Zarządu
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

1 Nazwa Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o.,
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel. 048/333 23 24        fax. 048/ 36 448 21
www.radkom.com.pl
2 Rodzaj Zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego.

II  Przedmiot zamówienia (CPV -29.52.30.00-1)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej spycharki gąsienicowej przystosowanej do pracy na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne(komunalne).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

III. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.
posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie
z wymogami ustawowymi,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów – o których mowa w SIWZ – złożonych przez wykonawcę. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, których złożenia wymaga zamawiający:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej –jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
z datą pobrania lub aktualizacji wyciągu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 - wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4,

- Oświadczenie o ubezpieczeniu prowadzonej działalności zgodnie z  załącznikiem  nr 5 do oświadczenia należy dołączyć polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „pzp”- na drukach , którego wzory zostały przekazane w materiałach przetargowych- w formie załącznika nr 2 i nr 3,

- Parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy przekazany w materiałach przetargowych- w formie załącznika nr 6,

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. Konsorcjum)-pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 ust. 2 ustawy ”pzp

- Foldery przedstawiające oferowany sprzęt zgodnie z pkt.III.A.7.7)oraz opis techniczny zaproponowanej maszyny.

 

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ”spełnia - nie spełnia”. Oznacza to, że brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych niżej dokumentów lub nie uzupełnienie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust.3 ustawy ”pzp” spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania

VI.  Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryterium oceny ofert
Kryterium ceny  - 100%

VIII
. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
-
Pobierając formularz specyfikacji ze strony internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- Formularz specyfikacji można również odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom.
_

IX. Termin i miejsce składania ofert:
- termin: 04.10.2007r. do godz. 10.00
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sekretariat

X. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
-data i godzina: 04.10.2007r., godz. 10.15
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sala konferencyjna

XI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

XII. Inne informacje _________________________________________________________________
Zamawiający informuje, ze w prowadzonym postępowaniu nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

a) Milena Faryna – Przewodnicząca Komisji Przetargowej - tel. 048 333-23-24 wew. 47.
b) Małgorzata Suchodolska – Sekretarz Komisji Przetargowej - tel. 048 333-23-24 wew. 47.
(w sprawach dotyczących procedury)

Radom, dn. 20.09.2007r.                                                                      Zarząd
                                                                                                          PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o.

 


Pobierz SIWZ

 


 

Znak sprawy: 4/2007                                                                                                                                                                              Radom, dn. 19.10.2007r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

PPUH ”RADKOM” Sp. z o .o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 211 000  euro 
na dostawę fabrycznie nowej spycharki gąsienicowej przystosowanej do pracy na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalne)”
ogłoszonym w BZP pod numerem 171822-2007, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu 20.09.2007r.

 

            Informujemy, ze w wyniku rozstrzygnięcia w/w postępowania  ,, PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o. zawarło z Wykonawcą:

MOTO-PARTS-SERWIS MASZYNY BUDOWLANE

ul. Drogomilska 25/72

01-361 Warszawa

umowę z cena ofertową 853 390,00 zł.

 

Oferta w/w wykonawcy została wybrana, ponieważ nie podlegała odrzuceniu oraz była najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert-cena 100%.

 

                                                                                                          Zarząd

                                                                                                          PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Znak sprawy: 4/2007                                                                                                                                                                             Radom, dn. 10.10.2007r.

 

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

PPUH ”RADKOM” Sp. z o .o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 211 000  euro 
na dostawę fabrycznie nowej spycharki gąsienicowej przystosowanej do pracy na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalne)”
ogłoszonym w BZP pod numerem 171822-2007, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu 20.09.2007r.

 

 

            Działając na podstawie art.. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz.1163 z póżn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium: cena -100% ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MOTO PARTS SERWIS MASZYNY BUDOWLANE

ul. Drogomilska 25/72

01-361 Warszawa

z ceną brutto: 853 390,00 zł

 

Złożona oferta w/w Wykonawcy spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Lista Wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację:

W w/w postępowaniu złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1

MOTO PARTS SERWIS MASZYNY BUDOWLANE

ul. Drogomilska 25/72

01-361 Warszawa

 

Oferta w/w Wykonawcy uzyskały następującą punktację w kryterium cena  i łączną punktację:

 

            Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale VI ”Środki ochrony prawnej” (Dz. U.
z 2004r., Nr 19, poz 177 z poźn. zm.)

                                                                                 

 

                                                                                                          Zarząd

                                                                                                          PPUH”RADKOM” Sp. z o.o.

 


Pytania i odpowiedzi (modyfikacje SIWZ)

Radom, dnia 26.09.2007r.

 

znak sprawy: 4/2007

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy:  postępowania przetargowego na” Dostawę fabrycznie nowej spycharki gąsienicowej przystosowanej do pracy na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalne)”ogłoszonego w BZP oraz na stronie internetowej PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. www.radkom.com.pl

 

            W związku z otrzymaniem pytań z prośbą o wyjaśnienie SIWZ dotyczących przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. na ww. dostawę udzielamy Państwu następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści pkt. A/8/2 w SIWZ a mianowicie:

Brzmienie aktualne:

Wymagany okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, nie mniejszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu zamówienia.

Brzmienie po zmianie:

Wymagany okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, nie mniejszy niż 24 miesiące lub 2000 godzin pracy maszyny w zależności od tego , która z tych okoliczności wystąpi jako pierwsza od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu zamówienia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w  pkt.A.8.2) SIWZ.

 

                                                                                              Kierownik Zamawiającego

 

                                                                                              Zarząd

                                                                                              PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.