PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Znak sprawy: 1/2008

Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 € prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 roku - tekst jednolity z późn. zm.)
na
Usługę ochrony fizycznej osób i mienia PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o.

ogłoszenie umieszczono w dniu 04.01.2008r:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie PORTALU UZP:  http://www.portal.uzp.gov.pl 
z
numerem: 2638-2008
- na stronie internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: ul. Witosa 76, 26 - 600 Radom, budynek Zarządu
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

1 Nazwa Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o.,
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel. 048/333 23 24        fax. 048/ 36 448 21
www.radkom.com.pl
2 Rodzaj Zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego.

II  Przedmiot zamówienia (CPV -74610000-8)
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o. polegająca na :

1. ochronie mienia Zamawiającego przed rabunkiem, kradzieżą lub zniszczeniem,
2. stałym kontrolowaniu osób i pojazdów zgodnie z obowiązującymi uprawnieniami na wchodzenie i wjazd na teren chronionych obiektów/terenu,
3. ochronie obiektów Zamawiającego przed działaniem osób zakłócających porządek będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy halucynogennych z obowiązkiem usunięcia tych osób poza obręb obiektów Zamawiającego,
4. wykonywaniu działań zmierzających do ujęcia sprawców kradzieży i zaboru mienia Zamawiającego oraz jego dewastacji, naruszenia nietykalności fizycznej osób przebywających w obrębie terenu Zamawiającego.

         Zakres usługi ochrony dotyczący siedziby Zamawiającego w Radomiu przy ul. Witosa 76 (teren składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  oraz kompostowni/ZUOK) obejmuje:

a.                                           odpieranie bezpośredniego, bezprawnego i rzeczywistego zamachu na jakiekolwiek dobro pozostające pod ochroną, w wymagających tego przypadkach

b.                                           wsparcie - w razie konieczności - grupą interwencyjną chronionych obiektów, wezwaną przez dozorujących,
po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu(w ramach realizacji przedmiotowej umowy),

c.                                           podejmowanie działań mających na celu uchylenie bezpośredniego niebezpieczeństwa, grożącego chronionemu dobru, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane,

d.                                           ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie w trybie i przypadkach określonych
w przepisach prawnych.

Ustalony zakres przedmiotowy ochrony Zamawiającego realizowany będzie między innymi poprzez:

a.       bezpośrednią ochronę fizyczną bram, przejść i obiektów Zamawiającego,

b.       ciągły monitoring (dozór) obiektów i rejonów objętych systemem telewizji przemysłowej,

c.       patrolowanie obiektów spółki,

d.       obchody terenów spółki określonych w umowie,

e.       działania interwencyjne wynikające z potrzeb ochrony mienia i osób,

f.                                            wykonywanie innych zaleceń Zamawiającego, określonych w przedmiocie umowy,

g.                                           wykonywanie opisanych czynności poprzez umundurowanych i oznaczonych identyfikatorami pracowników ochrony w następującym porządku:

I.        Składowisko odpadów - posterunek jednoosobowy, całodobowy (24 godz/dobę) od 01.02.2008-31.01.2009

II.     Kompostownia/ ZUOK - posterunek dwuosobowy:

a). jednoosobowy, całodobowy (24 godz/dobę) od 01.02.2008-31.01.2009

b). jednoosobowy w godz. -  pon. - pt. - 16 godz./dobę od 1500 - 7 00    od 01.05.2008-31.01.2009

                                        -  sob., niedz. i święta - 24 godz./dobę     od 01.05.2008-31.01.2009

 

UWAGA. Po uruchomieniu ZUOK (planowany termin 01.05.2008r, dokładny termin zostanie ustalony pomiędzy stronami) posterunek jednoosobowy z Kompostowni zostanie przeniesiony na ZUOK (zlikwidowany na Kompostowni) oraz wzmocniony drugim pracownikiem ochrony w godzinach podanych w pkt. II. g. II. b).

 

Zakres szczegółowy został podany w SIWZ, projekcie umowy oraz w załączniku nr 1 do projektu umowy – „Regulaminie służby ochrony mienia”.


Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

III. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 1 rok. Termin rozpoczęcia usługi zostanie uzgodniony pomiędzy stronami (proponowany od 01.02.2008 do 31.01.2009)

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.       posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawowymi:

a)      wymagane jest, aby przedmiot działalności Wykonawcy był zgodny z przedmiotem zamówienia,

b)      wymagane jest posiadanie koncesji na ochronę osób i mienia,

2.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

a)  wymagane jest aby Wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej, potwierdzone referencjami, realizowanej w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie zrealizowali  co najmniej 1 zamówienie co do rodzaju i wartości jak w niniejszym postępowaniu, tj. usługi osób i mienia świadczonej na rzecz jednego podmiotu, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie

b) wymagane jest dysponowanie pracownikami posiadającymi wymagane kwalifikacje w ilości zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

3.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

a)                  wymagane jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 2 000 000,00zł

4.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów – o których mowa w SIWZ – złożonych przez wykonawcę. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, których złożenia wymaga zamawiający:
W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do działalności obejmuj. przedmiot zamówienia składa on:

- aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz.740 ze zm.),

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, z datą pobrania lub aktualizacji wyciągu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

2.  W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy przedłożyć:

- wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat usług przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługom ochrony osób i mienia,z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4,

- wykaz osób wytypowanych do ochrony osób i mienia PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia. – zgodnie z załącznikiem nr 5.

3.  W celu potwierdzenia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć:

 - polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) oraz oświadczenie, że będzie utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na w/w kwotę przez okres świadczenia usługi - załącznik nr 6.

4.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ustawy należy przedłożyć:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „pzp”- na drukach, którego wzory zostały przekazane w materiałach przetargowych - w formie załącznika nr 2 i nr 3.

-Parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy przekazany w materiałach przetargowych- w formie załącznika nr 7,

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. Konsorcjum)-pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 ust. 2 ustawy ”pzp

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ”spełnia - nie spełnia”. Oznacza to, że brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych niżej dokumentów lub nie uzupełnienie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust.3 ustawy ”pzp” spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania

VI.  Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryterium oceny ofert
Kryterium ceny  - 100% -cena za wykonanie 1 roboczogodziny zamówienia

VIII. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
-
Pobierając formularz specyfikacji ze strony internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- Formularz specyfikacji można również odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – PPUH”RADKOM”
Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom.
_

IX. Termin i miejsce składania ofert:
- termin: 14.01.2008r. do godz. 10.00
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sekretariat

X. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
-data i godzina: 14.01.2008r., godz. 10.15
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sala konferencyjna

XI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

XII. Inne informacje _________________________________________________________________
Zamawiający informuje, ze w prowadzonym postępowaniu nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

a) Milena Faryna – Przewodnicząca Komisji Przetargowej - tel. 048 333-23-24 wew. 47.
b) Małgorzata Suchodolska – Sekretarz Komisji Przetargowej - tel. 048 333-23-24 wew. 47.
(w sprawach dotyczących procedury)

Radom, dn. 04.01.2008r.                                                                     

                                                                                                          Zarząd
                                                                                                          PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o.

 


Pobierz SIWZ

 


 

 

 

Znak sprawy: 1/2008                                                                                                                                                                        Radom, dn. 18.01.2008r.

TABLICA OGŁOSZEŃ,
STRONA INTERNETOWA

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

PPUH ”RADKOM” Sp. z o .o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 206 000  euro 
na UsługĘ ochrony fizycznej osób i mienia PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.
ogłoszonym w BZP pod numerem 2638-2008, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu  04.01.2008r.

 

            Działając na podstawie art.. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o:

 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty- w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. J.

ul. Tuwima 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

z ceną brutto roboczogodziny: 10,86 zł

 

2. Uzasadnieniu wyboru:

W/ w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte w SIWZ kryterium ceny (100%).

 

3. Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert – cena 100% i łączną punktację:

W w/w postępowaniu złożono 4 oferty:

Oferta nr 1- Agencja Ochrony Osób i Mienia „Reflex” Sp. z o. o.

ul. Wałowa 45, 26-600 Radom

Liczba punktów w kryterium –cena (100%) i łączna punktacja - -------------------

 

Oferta nr 2-  Biuro Ochrony i Zabezpieczeń Elektronicznych ”Cerber” Sp. z o.o.

      ul. Dębowa 3, 26-930 Garbatka Letnisko

      Liczba punktów w kryterium –cena (100%) i łączna punktacja-        93,70

 

Oferta nr 3- SKAREM Sp. z o. o.

             ul. 1-Go Sierpnia 34, 37-450 Stalowa Wola

      Liczba punktów w kryterium –cena (100%) i łączna punktacja- -------------------

 

Oferta nr 4-  Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. J.

              ul. Tuwima 1,05-300 Mińsk Mazowiecki

    Liczba punktów w kryterium –cena (100%) i łączna punktacja -        100,00

 

                                               

 

                                                                                                          Zarząd

                                                                                                          PPUH”RADKOM” Sp. z o.o.

 


Pytania i odpowiedzi (modyfikacje SIWZ)

 


 

Znak sprawy: 1/2008                                                                                                                                                                          Radom, dn. 30.01.2008r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej
w zł równowartości kwoty 206. 000  euro 
na
Usługę ochrony fizycznej osób i mienia PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.
ogłoszonym w BZP pod numerem 2638-2008, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu  04.01.2008r.

 

            Informujemy, ze w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o. zawarło w dniu 30 stycznia 2008r.umowę  na usługę ochrony fizycznej osób i mienia PPUH”RADKOM” Sp. z o.o. z Wykonawcą:

 

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. J.

ul. Tuwima 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

z ceną brutto roboczogodziny: 10,86 zł

 

Oferta w/w Wykonawcy została wybrana, ponieważ nie podlegała odrzuceniu oraz była najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert-cena 100%.

 

                                                                                                          Zarząd

                                                                                                          PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.