PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Znak sprawy: 3/2008

Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 € prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 roku - tekst jednolity z późn. zm.)
na
UJĘCIA I SIECI BIOGAZU
MODERNIZACJA I REMONT
SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE
 W RADOMIU PRZY UL.WITOSA 76

ogłoszenie umieszczono w dniu 25.02.2008r:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie PORTALU UZP:  http://www.portal.uzp.gov.pl 
z
numerem: 37 604-2008
- na stronie internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: ul. Witosa 76, 26 - 600 Radom, budynek Zarządu
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

1 Nazwa Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o.,
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel. 048/333 23 24        fax. 048/ 36 448 21
www.radkom.com.pl
2 Rodzaj Zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego.

II  Przedmiot zamówienia
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45000000-7            Roboty budowlane
45100000-8            Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0            Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223000-6            Konstrukcje
45223200-8            Roboty konstrukcyjne
45223500-1            Konstrukcje z betonu zbrojnego
45223821-7            Elementy gotowe
45231100-6            Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9            Kładzenie rurociągów
45231112-3            Instalacja rurociągów
45231113-0            Poziomowanie rurociągów
45231220-3            Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300-8            Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232000-2            Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45255110-3         Studnie


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1. ujęcia i sieci BIOGAZU „Modernizacja i Remont” składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Radomiu przy ul.Witosa 76 wg. Projektu wykonawczego technologicznego – Nr.SG-0127.00 z dnia 11.07.2007. wykonanego przez  Elektromontaż Gdańsk  Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  80-746 Gdańsk, ul. Chmielna 26  oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z 10.2007r.

2. instalacji elektrycznej w kontenerach stacji zbiorczych SZ-1 i SZ-2 wraz z wyposażeniem wg dokumentacji.

3.prób i sprawdzenie prawidłowości działania wykonanej modernizacji i remontu ujęcia i sieci „BIOGAZU”.

Wymagania wykonawcze

1.Modernizację ujęcia należy wykonać w dwóch sektorach Nr I i II. W pierwszej kolejności wykonać sektor II do stacji SZ -2 w celu umożliwienia nieprzerwanego podawania biogazu do sieci przesyłowej Elektrociepłowni. Obecnie z sieci biogazowej istniejącej zasilana jest Elektrociepłownia. Dlatego niezbędna jest etapowa realizacja robót w celu utrzymania ciągłości dostaw biogazu, pomimo zmniejszenia jego ilości. Roboty należy wykonywać etapowo, aby po wykonaniu części studni i podłączeniu ich do stacji zbiorczej możliwy był pobór biogazu i przesył gazociągiem do sprężarkowni. Istnieją dwa oddzielne gazociągi ø140 , ø160 biegnące od stacji zbiorczych do sprężarkowni znajdującej się na terenie ZUOK Radom. Zaprojektowane studnie biogazowe stanowią 50 ujęć z rozdziałem:

- 22 studni dla sektora I

- 28 studni dla sektora II

Studnie biogazowe należy zrealizować wg dyspozycji rysunkowej nr rys. SG-0127.06. Zagłębienie rur filtracyjnych ujęć ujęte jest na rysunkach profili SG 1-SG-50. Rurociągi biogazu należy ułożyć na podsypce piaskowej min.20cm i zasypka min. 20cm z zastosowaniem ubijaków ręcznych, układając na całej długości rurociągów taśmą ostrzegawczo -sygnalizacyjną barwy żółtej. Sieci przyłączeniowe z rur PE-ø63  z każdej studni  biogazowej do kolektora stacji zbiorczej SZ-1 ( sektor I) i SZ-2 (sektor II).

       Połączenia rur należy zrealizować jako zgrzewane doczołowo.

 

2. Stację zbiorczą moduł kontenerowy o wymiarach 6,0 x 2,40 x 2,40 z wyposażeniem

wg rys. SG-0127.07 należy posadowić na płycie żelbetowej zgodnie z dokumentacją techniczną.

Po wykonaniu należy stacje zbiorcze przyłączyć do istniejących sieci biogazu i sieci elektrycznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w SIWZ.
W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej: specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją projektową.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

III. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.        posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawowymi:

a)       wymagane jest, aby przedmiot działalności Wykonawcy był zgodny z przedmiotem zamówienia,

2.        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

a) wykażą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych (minimum 1) o łącznej wartości co najmniej 1.000.000,00 złotych, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonanie modernizacji i remontu ujęć i sieci biogazu na składowiskach  o łącznej  wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 złotych - z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

b) dysponują co najmniej, w pełni sprawnymi i spełniającymi wymagania specyfikacji technicznej, jednostkami podstawowego sprzętu:

- wiertnicą ø 600 z możliwością rurowania dla wierceń na sucho o min. momentem obrotowym – 3000kGm (min. 1 szt.).

 - zgrzewarką PE ( doczołowe i elektrooporowe)  (min 1szt).

 - koparką o zasięgu do 4,0m  (min. 1 szt).

 - dźwigiem 6 ton  (min. 1szt).

c) dysponuje co najmniej niżej wymienionymi specjalistami, posiadającymi co najmniej niżej wymienione wymagania i kwalifikacje, którzy planowani są do wykonywania zamówienia lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

- zapewnią kierowanie prowadzonymi robotami przez kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i gazowych zgodnie z polskim Prawem budowlanym wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby samorządu  zawodowego inżynierów budownictwa /art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/ i posiadających aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;

3.        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- posiadają polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz oświadczenie, że będzie utrzymywać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej na w/w kwotę przez okres wykonywania przedmiotu zamówienia .

4.        nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów – o których mowa w SIWZ – złożonych przez wykonawcę. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, których złożenia wymaga zamawiający:

1.        W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do działalności obejmującej przedmiot zamówienia składa on:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, z datą pobrania lub aktualizacji wyciągu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu              – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

2.  W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy przedłożyć:

 - wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 złotych każda, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonanie modernizacji i remontu ujęć i sieci biogazu na składowiskach o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 złotych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie.

- wykaz podstawowego sprzętu, jakie posiada wykonawca .

- wykaz podstawowej kadry wraz z poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” kserokopiami uprawnień budowlanych  i dokumentami potwierdzającymi przynależność do Krajowej Iżby Inżynierów Budownictwa, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty (kopie dyplomów ukończenia studiów, kopie uprawnień budowlanych ważnych w kraju Wykonawcy, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa, polisa ubezpieczenia na okres trwania umowy) muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel spełnia wymagane warunki.

3.  W celu potwierdzenia warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć:

 - polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz oświadczenie, że będzie utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na w/w kwotę przez okres wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.   W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ustawy należy przedłożyć:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „pzp”- na drukach , którego wzory zostały przekazane w materiałach przetargowych.

5.    Parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy przekazany w materiał. przetargowych.

6.   W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. Konsorcjum)-pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 ust. 2 ustawy ”pzp

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ”spełnia - nie spełnia”. Oznacza to, że brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych niżej dokumentów lub nie uzupełnienie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust.3 ustawy ”pzp” spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania

VI.  Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

   VII. Kryterium oceny ofert
Kryterium ceny  - 100%

VIII
. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
-
Pobierając formularz specyfikacji ze strony internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- Formularz specyfikacji można również odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom. _

IX. Termin i miejsce składania ofert:
- termin: 18.03.2008r. do godz. 10.00
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sekretariat

X. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
-data i godzina: 18.03.2008r., godz. 10.15
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sala konferencyjna

XI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

XII. Inne informacje _________________________________________________________________
Zamawiający informuje, ze w prowadzonym postępowaniu nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

a) Milena Faryna – Przewodnicząca Komisji Przetargowej - tel. 048 333-23-24 wew. 47.
b) Małgorzata Suchodolska – Sekretarz Komisji Przetargowej - tel. 048 333-23-24 wew. 47.
(w sprawach dotyczących procedury)

Radom, dn. 25.02.2008r.                                                                                                    Zarząd
                                                                                                                                             PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o.

 


Pobierz SIWZ

 


Pobierz załączniki do SIWZ

 


 

Pytania i odpowiedzi (modyfikacje SIWZ)


Ogłoszenie o wyborze i zawarciu umowy

 

Znak sprawy: 3/2008                                                                                                                                                                        Radom, dn. 27.03.2008r.

TABLICA OGŁOSZEŃ,
STRONA INTERNETOWA

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

PPUH ”RADKOM” Sp. z o .o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 5 150 000  euro  UJĘCIA I SIECI BIOGAZU  MODERNIZACJA I REMONT  SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE  W RADOMIU PRZY UL.WITOSA 76, znak 3/2008.”

 ogłoszonym w BZP pod numerem 37 604-2008, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu  25.02.2008r.

 

            Działając na podstawie art.. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o:

 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty- w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych

„HYDROPOL –Gdańsk” Sp. z o. o.

ul. Szafarnia 4

80-755 Gdańsk

z ceną brutto: 1 708 000,00 zł

 

2. Uzasadnieniu wyboru:

W/ w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte w SIWZ kryterium ceny (100%).

 

3. Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert – cena 100% i łączną punktację:

W w/w postępowaniu złożono 4 oferty:

Oferta nr 1- KONSORCJUM:

PUH „WAGRA”

ul. Poznańska 186, 87-100 Toruń

 

EKOWAT Sp. Jawna

ul. Niepodległości 44, 73-150 Łobez

 

Lider: PUH”WAGRA”

Liczba punktów w kryterium –cena (100%) i łączna punktacja –        93,52

 

Oferta nr 2-  Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych

„HYDROPOL –Gdańsk” Sp. z o. o.

ul. Szafarnia 4, 80-755 Gdańsk

Liczba punktów w kryterium –cena (100%) i łączna punktacja-        100,00

 

Oferta nr 3-

MINER-PBG Sp.zo.o.

ul. Jagiellońska 76,03-301 Warszawa

Liczba punktów w kryterium –cena (100%) i łączna punktacja-         99,29

 

                                               

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego

 

 

 


Znak sprawy: 3/2008                                                                                       Radom, dn. 08.04.2008r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 5 150 000  euro  UJĘCIA I SIECI BIOGAZU  MODERNIZACJA I REMONT  SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE  W RADOMIU PRZY UL.WITOSA 76, znak 3/2008.”
ogłoszonym w BZP pod numerem 37 604-2008, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu  25.02.2008r.

 

            Informujemy, ze w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o. zawarło w dniu 08 kwietnia 2008r.umowę  na realizację zamówienia  UJĘCIA I SIECI BIOGAZU  MODERNIZACJA I REMONT  SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE  W RADOMIU PRZY UL.WITOSA 76,  z Wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych

„HYDROPOL –Gdańsk” Sp. z o. o.

ul. Szafarnia 4

80-755 Gdańsk

z ceną brutto: 1 708 000,00 zł

 

 

            Oferta w/w Wykonawcy została wybrana, ponieważ nie podlegała odrzuceniu oraz była najkorzystniejsza
w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert-cena 100%.

 

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego