PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


                                   Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 € prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 roku - tekst jednolity z późn. zm.)
na dostawy oleju napędowego

ogłoszenie umieszczono w dniu 01.07..2008.:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie PORTALU UZP:  http://www.portal.uzp.gov.pl 
z
numerem: 145398-2008
- na stronie internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: ul. Witosa 76, 26 - 600 Radom, budynek Zarządu
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

1 Nazwa Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o.,
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel. 048/333 23 24        fax. 048/ 36 448 21
www.radkom.com.pl
2 Rodzaj Zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego.

II  Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 200 000 litrów w okresie
1 roku od dnia podpisania umowy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 23121100-1 Oleje napędowe

Wymagane parametry oleju napędowego :

- Olej napędowy musi spełniać normę PN-EN-590, zgodnie z warunkami klimatycznymi dla klimatu umiarkowanego wg tablicy 2a ww. normy

- w okresie od grudnia do marca Wykonawca zapewni dostawy oleju napędowego IŻ 40 o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) do – 34 o C.

 

Szczegółowe warunki dostaw:

a.)Wykonawca dostarczy olej napędowy autocysternami własnymi lub wynajętymi  do magazynu Zamawiającego przy ul.Witosa 76 w Radomiu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 13.30. Zamawiający dysponuje dwoma zbiornikami 2,5 tys. i 5 tyś. litrów w odległości od siebie ok. 1 km. Koszt transportu pokrywa Wykonawca.

b)Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy w odmianie odpowiedniej dla pory roku, zapewniając spełnienie przez dostarczone paliwo odpowiednich własności niskotemperaturowych.

c) Dostarczanie oleju napędowego odbywa się przez złącze np. ”kamlock” lub bezpośrednio z cysterny za pomocą atestowanego przewodu. W obu przypadkach wymagane jest by samochód auto-cysterna był wyposażony w przewoźną instalację pomiarową do wydawania paliw. Podczas przeładunku paliwa z auto-cysterny do zbiornika paliw Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność. Czynność ta winna być wykonywana z zachowaniem wszelkich, w tym zakresie przepisów BHP. Za cały cykl związany z dostarczaniem oleju napędowego do zbiornika odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

d) Dostawy odbywać się będą w ilości szacunkowej: od 3 tyś. do 6 tys. litrów jednorazowo ok. 4-6 razy w miesiącu.

e)Wykonawca zrealizuje jednostkową dostawę , nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zamówienia nadanego telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego.

f) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do każdej dostawy, przed każdym rozładunkiem autocysterny, komplet niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego paliwa, zawierający co najmniej świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) producenta paliwa lub poświadczoną przez niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa uwierzytelnione podpisami Wykonawcy. Ewentualne wystąpienie niezgodności w ateście na paliwo danej partii, będzie uznane za niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji.

g) Faktyczna cena za jednostkową dostawę 1 litra oleju napędowego dla każdej dostawy ustalona zostanie przez Wykonawcę (i zweryfikowana przez Zamawiającego) z uwzględnieniem zaoferowanej marży oraz wyceny ze strony internetowej producenta oleju napędowego, ustalonej na dzień dostawy( wycena jednorazowej dostawy winna być dołączona do dokumentu WZ, który jest dostarczany przy każdej dostawie wraz z informacją ze strony internetowej Producenta).

h) Ceny nie mogą przekraczać aktualnych cen hurtowych (nalewaka), stosowanych przez Wykonawcę.

i) Odbioru dostaw będzie dokonywał przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający może pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie, w celu dokonania oceny wzrokowej czy paliwo jest klarowne, bez zawiesin, osadów , ciał stałych lub wody. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń paliwo uznane zostanie za niezgodne z zamówieniem i zwrócone do Wykonawcy na jego koszt, z wymogiem natychmiastowego dostarczenia nowego, czystego paliwa.

j) W razie wątpliwości co do jakości dostarczanego oleju napędowego strony mogą zlecić jego zbadanie niezależnemu podmiotowi, na co Wykonawca wyraża zgodę. Gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, koszt badania ponosi Zamawiający. W pozostałych przypadkach koszty badania ponosi Wykonawca.

k) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyczerpania (zmniejszenia) zakresu rzeczowego zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych dostaw oraz całości zamówienia.

l) Zamawiający wymaga od Wykonawcy  należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy.

ł) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

III. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 1 rok  od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania ilości.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.        posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawowymi:

a)       wymagane jest, aby przedmiot działalności Wykonawcy był zgodny z przedmiotem zamówienia,

2.        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

a)   wymagane jest aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem przy realizacji jako Dostawca przynajmniej dwóch dostaw o łącznej wartości przekraczającej 1 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej  wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

3.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów – o których mowa w SIWZ – złożonych przez wykonawcę. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, których złożenia wymaga zamawiający:
- aktualną koncesję zezwalającą na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
tj. koncesję na dystrybucję i obrót paliwami.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, z datą pobrania lub aktualizacji wyciągu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 UWAGA:  Za aktualne uznane zostanie zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność potwierdza organ wydający w wymaganym terminie. Potwierdzenie ”za zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do „siwz”.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „pzp”- na drukach, którego wzory zostały przekazane w materiałach przetargowych - w formie załącznika nr 2 i nr 3.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym w SIWZ terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. VII SIWZ. Dokumenty, o których mowa w pkt. VII należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy przekazany w materiałach przetargowych

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. Konsorcjum) - pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 ust. 2 ustawy ”pzp”.

- Zaświadczenie o spełnianiu wymogów jakościowych –zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczany olej napędowy spełnia określone wymogi jakościowe.(odpowiada normie PN-EN 590) . Dodatkowo prosimy o załączenie karty charakterystyki  substancji niebezpiecznych.

- Wyliczenie podanej w ofercie ceny jednostkowej w powiązaniu ze sprawdzalnym parametrem – dzienną ceną sprzedaży oleju napędowego publikowaną na stronach internetowych korporacji naftowych.

 

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ”spełnia - nie spełnia”. Oznacza to, że brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych niżej dokumentów lub nie uzupełnienie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust.3 ustawy ”pzp” spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania

VI.  Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryterium oceny ofert
Kryterium ceny  - 100%

VIII
. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
-
Pobierając formularz specyfikacji ze strony internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- Formularz specyfikacji można również odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom. _

IX. Termin i miejsce składania ofert:

- termin: 11.07.2008r. do godz. 10.00
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sekretariat

X. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
-data i godzina: 11.07.2008r., godz. 10.15
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sala konferencyjna

XI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

XII. Inne informacje _________________________________________________________________
Zamawiający informuje, ze w prowadzonym postępowaniu nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Radom, dn. 01.07.2008r.                                                                                    Kierownik Zamawiającego

 


Pobierz SIWZ


           

Pytania i odpowiedzi (modyfikacje SIWZ)

 

Radom, dnia 04.07.2008r.

 

znak sprawy: 8/2008

 

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Dostawy oleju napędowego

 

 

            Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 164,poz.1163 z póżn. zm) w związku z otrzymaniem pytań z prośbą o wyjaśnienie SIWZ dotyczących w/w przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. udzielamy Państwu następujących odpowiedzi.

            Równocześnie na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

„Uprzejmie proszę o wyjaśnienie dlaczego specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest sprzeczna z art. 64 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U z 2004r., Nr 29 poz. 257 z póżń. zm.). Otóż art. 64 cyt. ustawy stanowi, że podstawą do pomiaru ilości paliw silnikowych i olejów opałowych jest liczba litrów gotowego wyrobu w temperaturze 150 C.

Ilość paliwa w tej temperaturze jest podstawą do opodatkowania wyrobu w podatku akcyzowym.

W naszej ocenie skoro przepisy prawa podatkowego wskazują na ten sposób obliczania objętości paliwa, jego pomiaru przy dokonywanej dostawie oraz wystawianiu faktur VAT za wskazane dostawy należałoby przyjmować tą zasadę.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w SIWZ. Jednocześnie informuje, że Wykonawca ma możliwość przeliczenia.

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ.           

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Kierownik Zamawiającego

                                                                                             


Znak sprawy: 8/2008                                                                                                                                                Radom, dn. 23.07.2008r.

TABLICA OGŁOSZEŃ,
STRONA INTERNETOWA

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

PPUH ”RADKOM” Sp. z o .o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 206 000  euro 
na dostawy oleju napędowego
ogłoszonym w BZP pod numerem 145398-2008, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu  01.07.2008r.

 

            Działając na podstawie art.. 92 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm)  Zamawiający informuje o:

 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty- w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PETROLIS Sp. z o. o.

ul. W.Jagiełły 10A/204

26-700 Zwoleń

fax. 048/ 384 80 24

z ceną brutto 4,37 zł/litr

 

2. Uzasadnieniu wyboru:

Złożona oferta w/w Wykonawcy spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena 100%), a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

 

3. Lista Wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację:

W w/w postępowaniu złożono 2 oferty:

 

·         Oferta nr 1- KONKRET Sp. z o. o., ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

      Liczba punktów w kryterium-cena (100 %) i łączna punktacja - ----------------------

 

·         Oferta nr 2- PETROLIS Sp. z o. o., ul. W.Jagiełły 10A/204,26-700 Zwoleń

            Liczba punktów w kryterium-cena (100 %) i łączna punktacja – 100,00

 

           

                                               

 

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego

 


 

Znak sprawy: 8/2008                                                                                                   Radom, dn. 01.08.2008r.

TABLICA OGŁOSZEŃ,
STRONA INTERNETOWA

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 206. 000  euro 
na
Dostawy oleju napędowego
ogłoszonym w BZP pod numerem 145398-2008, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu  01.07.2008r.

 

            Informujemy, ze w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o. zawarło w dniu 01 sierpnia  2008r.umowę  na dostawy oleju napędowego z Wykonawcą:

PETROLIS Sp. z o. o.

ul. W.Jagiełły 10A/204

26-700 Zwoleń

fax. 048/ 384 80 24

z ceną brutto 4,37 zł/litr

 

 

Oferta w/w Wykonawcy została wybrana, ponieważ nie podlegała odrzuceniu oraz była najkorzystniejsza
w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert-cena 100%.

 

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego