PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


                                   Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 € prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 roku - tekst jednolity z późn. zm.)
na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla ZUOK

ogłoszenie umieszczono w dniu 01.07.2008:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie PORTALU UZP:  http://www.portal.uzp.gov.pl 
z
numerem: 146128-2008
- na stronie internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: ul. Witosa 76, 26 - 600 Radom, budynek Zarządu
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

1 Nazwa Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o.,
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel. 048/333 23 24        fax. 048/ 36 448 21
www.radkom.com.pl
2 Rodzaj Zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego.

II  Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu przy ul.Witosa 76.

 

Parametry techniczne:

  1. numer licznika: 93 554 719, 94 222 548, 01274-14323896-07-0, 01274-14323894-07-0
  2. grupa przyłączeniowa: III
  3. rodzaj przyłączenia: 3-fazowe kabel ziemny
  4. moc umowna: 0,8 MW
  5. moc przyłączeniowa: 1,1 MW
  6. grupa taryfowa: B23

Wspólny słownik zamówień (CPV): 40.10.00.00-3

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w okresie od 01.10.2008r. do 28.02. 2009r.

2. Dostawa energii elektrycznej obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.

3. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną

Dotychczasowy Dostawca

ZEORK S.A. Skarżysko-Kamienna

Miejsce przyłączenia do sieci

Linia 15kV Józefów-Lesiów słup 31

Ilość przyłączy (kabli zasilających)

3xYHAKxS 1x120 mm2

Grupa taryfowa

B23

Napięcie zasilające

15 kV

Moc przyłączeniowa/ moc umowna

1,1 MW/0,8 MW

Umowa na dostawę energii

Obejmuje przesył i sprzedaż energii

4.                                            Dane dotyczące przyłączy i mocy umownych – nie dotyczy

5. Dane dotyczące układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej

Przekładniki:

Prądowe:  IMZ 24 40/5 3szt.

Napięciowe:  UMZ 24 15:√3/0,1  3szt.

Mnożna układu pomiarowego x 1200

Liczniki:  ZMG410CR4.440b.03  - 1szt.

                ZMD405CT44.0459.S2  - 1szt.

                6C8 adp - 2szt.

Liczniki zainstalowane w rozdzielnicy kontenerowej stacji transformatorowej, własność PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

6. Uproszczony schemat zasilania przedstawia załącznik nr 3 do SIWZ.

7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w poszczególnych miesiącach:

październik 2008r.          – 316 MWh

listopad 2008r.                – 362 MWh

grudzień 2008r.               – 380 MWh

styczeń 2009r.                – 380 MWh

luty 2009r.                       – 362 MWh

Razem                           1 800 MWh

 

8. Układ zasilania ZUOK jest sterowany i monitorowany przez system komputerowy.

9. Układ zasilania ZUOK wyposażony jest po stronie 0,4 kV w układ kompensacji mocy biernej (tgφ0,4)*.

10. Przed podpisaniem umowy obowiązkiem Sprzedawcy energii elektrycznej będzie uzgodnienie Warunków współpracy miedzy służbami energetycznymi Sprzedawcy/Dystrybutora i ……….. wraz z opracowaniem Instrukcji Współpracy Ruchowej.

11. Kierownik Zamawiającego informuje, że ma zawartą umowę na konserwację układu rozliczeniowego energii.

12. Kierownik Zamawiającego informuje, że posiada wykwalifikowanych, posiadających wymagane uprawnienia pracowników odpowiedzialnych za zasilanie ZUOK w energię elektryczną.

13. Ze względu na charakter i znaczenie ZUOK Sprzedawca energii musi zagwarantować wysokie bezpieczeństwo energetyczne dla obiektów.

* układ kompensacji mocy biernej będzie zainstalowany po pełnym rozruchu obiektu

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

III. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy (od 01.10.2008r. do 28.02. 2009r.).

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.       posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawowymi:

a)      wymagane jest, aby przedmiot działalności Wykonawcy był zgodny z przedmiotem zamówienia,

b)      wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną

c)      wymagane jest by Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał zawartą Umowę z Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii,

2.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów – o których mowa w SIWZ – złożonych przez wykonawcę. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, których złożenia wymaga zamawiający:

- aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną

- dokument -kserokopia zawartej umowy-z Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, z datą pobrania lub aktualizacji wyciągu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 UWAGA:  Za aktualne uznane zostanie zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność potwierdza organ wydający w wymaganym terminie. Potwierdzenie ”za zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „pzp”- na drukach, którego wzory zostały przekazane w materiałach przetargowych - w formie załącznika nr 4 i nr 5.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym w SIWZ terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. VII SIWZ. Dokumenty, o których mowa w pkt. VII należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy przekazany w materiałach przetargowych- w formie załącznika nr 6,

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. Konsorcjum)-pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 ust. 2 ustawy ”pzp

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ”spełnia - nie spełnia”. Oznacza to, że brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych niżej dokumentów lub nie uzupełnienie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust.3 ustawy ”pzp” spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania

VI.  Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.
            Kryterium  ceny składać się będzie z części składowych wyszczególnionych w poniżej tabeli:

Nr

Kryteria oceny

Znaczenie wagi w punktach

1

Cena  1 MWh mocy umownej

5

2

Cena 1 MWh energii czynnej (dla taryfy całodobowej)

70

3

Cena 1 MWh energii czynnej dla usługi dystrybucyjnej zmiennej (opłata dystrybucyjna + zmienna stawka sieciowa)

25

Razem

100

 VIII. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
- Pobierając formularz specyfikacji ze strony internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- Formularz specyfikacji można również odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – PPUH”RADKOM”
 Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom. _

IX. Termin i miejsce składania ofert:

- termin: 14.07. 2008r. do godz. 10.00
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sekretariat

X. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
-data i godzina: 14.07. 2008r., godz. 10.15
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sala konferencyjna

XI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

XII. Inne informacje _________________________________________________________________
Zamawiający informuje, ze w prowadzonym postępowaniu nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Radom, dn. 01.07.2008r.                                                          Kierownik Zamawiającego

 


Pobierz SIWZ


           

Pytania i odpowiedzi (modyfikacje SIWZ)


ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Znak 9/2008                                                                                                                                                                Radom, dn. 14.07.2008r.

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla ZUOK

 

ogłoszonym w BZP pod numerem 146128-2008, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu01.07.2008r.

 

 

 

            Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz z 2007r, Nr 223,poz. 1655).

            W/w artykuł stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

                                                                                                                                                                     Kierownik Zamawiającego