PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Znak  10/2008                                                                                                                                                Radom, dn. 02.10.2008r.

 

 

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla ZUOK

 

 

            Informujemy, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o. zawarło w dniu 30 września 2008r.umowę na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla ZUOK z Wykonawcą:

 

Zakład Energetyczny

Okręgu Radomsko- Kieleckiego S.A.

Al. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko Kamienna

 

z wartością brutto  879 620,00 zł

 

            Wykonawcę wybrano w oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie zamówienia z wolnej na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4  ustawy-Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ” w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”

 

 

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego