PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


 

 

Znak   2002/PL/16/P/PE/034-02/01

                                                                                                                                                                                                         Radom, dn. 30.09.2008r.

TABLICA OGŁOSZEŃ,
STRONA INTERNETOWA

 

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 

dotyczące zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi „Inżyniera Kontraktu i pomocy technicznej podczas realizacji Projektu” o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 206 000    

                Na podstawie art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz.1655)  Zamawiający tj. PPUH” RADKOM” Sp. z. o. o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zamówienie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy.

 

Uzasadnienie.

               

 Postępowanie podlega unieważnieniu stosując odpowiednio przepis art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Zaproszony do negocjacji Wykonawca złożył ofertę (pismo z dnia 29  września 2008 roku), która podlega odrzuceniu, ponieważ jej treść nie odpowiada treści warunków zamówienia dodatkowego (podstawa odrzucenia poprzez odpowiednie zastosowanie treści art. 89 ust 1 pkt 2 ww. ustawy).

Ponadto mając na uwadze fakt, iż Wykonawca nie udokumentował spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( nie załączył do oferty -pismo z dnia 29  września 2008 roku- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych dokumentów, a w treści oferty - pismo z dnia 29 września 2008 roku - oraz na spotkaniu negocjacyjnym potwierdził jedynie gotowość przygotowania szczegółów oferty nie wcześniej niż w ciągu 4 tygodni), jego oferta jako złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania podlega odrzuceniu (podstawa odrzucenia poprzez odpowiednie zastosowanie treści art. 89 ust 1 pkt. 5  w zw. z art. 24 ust 2 pkt 3) ww. ustawy).Zamawiający nie był obowiązany wezwać Wykonawcę w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów, ponieważ oferta Wykonawcy z przyczyn opisanych powyżej podlega odrzuceniu.

Ponadto Zamawiający informuje, iż niezależnie od powyższego postępowanie powinno podlegać unieważnieniu na podstawie odpowiedniego zastosowania treści przepisu art.93 ust.1 pkt.4 ww. ustawy (oczekiwane przez Wykonawcę wynagrodzenie przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Zgodnie z oświadczeniem upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy złożonym na posiedzeniu negocjacyjnym w dniu 29.09.2008r wynagrodzenie za jakie Wykonawca mógłby wykonać zamówienie dodatkowe przekraczałoby  kwotę 50% wartości zamówienia dodatkowego.

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego