PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


                                   Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 € prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 roku - tekst jednolity z późn. zm.)
na dostawy drutu do prasy

ogłoszenie umieszczono w dniu 09.12.2008.:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie PORTALU UZP:  http://www.portal.uzp.gov.pl 
z
numerem: 357199-2008
- na stronie internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: ul. Witosa 76, 26 - 600 Radom, budynek Zarządu
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

1 Nazwa Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o.,
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel. 048/333 23 24        fax. 048/ 36 448 21
www.radkom.com.pl
2 Rodzaj Zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego.

II  Przedmiot zamówienia
.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drutu miękkiego ze stali niskowęglowej gatunku C4D,
o przekroju 3,2 mm, wytrzymałości 380-420 N/mm2 , wykonanego wg PN-67/M-80026. Drut jest przeznaczony do belowania odpadów w sortowni odpadów. Drut ma być dostarczany w kręgach o wymiarach: średnica wewnętrzna ok. 300 mm, średnica zewnętrzna 450-500 mm, waga w granicach 100-120 kg/1krąg. Powierzchnia drutu powinna być nasączona olejem. Całkowita, maksymalna wielkość zamówienia wynosi 50 ton. Minimalna wielkość jednorazowej dostawy wyniesie ok. 2 ton.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 27341100-8

 

Szczegółowe warunki dostaw.

a.)Wykonawca będzie dostarczał drut własnym transportem lub transportem wynajętym do magazynu Zamawiającego przy ul.Witosa 76 w Radomiu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 13.30. Koszt transportu pokrywa Wykonawca.

b)Wykonawca zobowiązuje się dostarczać drut do prasy zgodny z przedmiotem zamówienia. Podczas rozładunku drutu Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność. Czynność ta winna być wykonywana z zachowaniem wszelkich,
w tym zakresie przepisów BHP.

c) Dostawy odbywać się będą w ilości szacunkowej: ok. 2 ton jednorazowo ok.2 razy w miesiącu.

d)Wykonawca zrealizuje jednostkową dostawę, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania  zamówienia nadanego faksem przez Zamawiającego.

e) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do każdej jednorazowej dostawy, przed każdym rozładunkiem, komplet niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego drutu, zawierający co najmniej świadectwo jakości –atesty:

-  producenta  drutu potwierdzające, że oferowany drut posiada odpowiednie właściwość mechaniczne i jest zgodny z norną PN-67/M-80026

- producenta stali walcowanej przeznaczonej do produkcji drutu, z którego ma wynikać gatunek stali i wykonanie zgodne
z normą PN-EN 10016-1/2.

f).Ewentualne wystąpienie niezgodności w atestach na drut danej partii, będzie uznane za niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji.

g) Odbioru dostaw będzie dokonywał przedstawiciel Zamawiającego.

h)Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyczerpania (zmniejszenia) zakresu rzeczowego zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych dostaw oraz całości zamówienia.

j) Zamawiający wymaga od Wykonawcy  należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy.

k) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

Szczegółowe warunki dostaw:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,  o  których mowa w art.67 ust 1pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3i 4 .

 

III. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 1 rok od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem prawa opcji przedłużenia o trzy miesiące obowiązywania umowy  lub do wyczerpania wielkości całkowitej dostawy.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.        posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawowymi:

a)       wymagane jest, aby przedmiot działalności Wykonawcy był zgodny z przedmiotem zamówienia,

2.        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

a) w przypadku gdyby realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się przy udziale udostępnionego Wykonawcy potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów – o których mowa w SIWZ – złożonych przez wykonawcę. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, których złożenia wymaga zamawiający:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, z datą pobrania lub aktualizacji wyciągu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 UWAGA:  Za aktualne uznane zostanie zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność potwierdza organ wydający
w wymaganym terminie. Potwierdzenie ”za zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia.

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „pzp”- na drukach, którego wzory zostały przekazane w materiałach przetargowych

d)Parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy przekazany w materiałach przetargowych

e)  Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.

f) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. Konsorcjum) - pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 ust. 2 ustawy ”pzp”.

g) Zaświadczenie o spełnianiu wymogów jakościowych – atesty:

-  producenta  drutu potwierdzające, że oferowany drut posiada odpowiednie właściwość mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026

- producenta stali walcowanej przeznaczonej do produkcji drutu, z którego ma wynikać gatunek stali i wykonanie zgodne
z normą PN-EN 10016-1/2.

 

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ”spełnia - nie spełnia”. Oznacza to, że brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych niżej dokumentów lub nie uzupełnienie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków,
o których mowa w art. 26 ust.3 ustawy ”pzp” spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania

VI.  Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryterium oceny ofert
Kryterium ceny  - 100%

VIII
. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
-
Pobierając formularz specyfikacji ze strony internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- Formularz specyfikacji można również odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom. _

IX. Termin i miejsce składania ofert:

- termin: 18.12.2008r. do godz. 10.00
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sekretariat

X. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
-data i godzina: 18.12.2008r., godz. 10.15
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sala konferencyjna

XI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

XII. Inne informacje _________________________________________________________________
Zamawiający informuje, ze w prowadzonym postępowaniu nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Radom, dn. 09.12.2008r.                                                                                    Kierownik Zamawiającego

 

 


Pobierz SIWZ


            Radom, dn. 30.12.2008r                                                                                  

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawy drutu do prasy, znak sprawy 13/2008.

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną ofert w postępowaniu działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający:

 

1. Przedstawia poniżej nazwę (firmy), siedzibę i adres wykonawcy, który złożył w przedmiotowym postępowaniu niepodlegającą odrzuceniu ofertę wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer oferty 1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

STALEX” S.C. Łukasz Krawczyk Zbigniew Białas, ul. Partyzantów 4, 42-300 Myszków

Cena ofertowa brutto: 191 540,00   złotych

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma punktów za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

100,00 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w. SIWZ:

C = (Cmin / Cb) x100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Cb – ceny poszczególnych ofert

C – liczba punktów za kryterium ceny

 

C = ( 191 540,00 /191 540,00) x 100 pkt = 100,00 pkt

 

100,00 pkt

 

2.  informuje, że wykluczył Wykonawcę oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz pkt. XXII.1.2), XX.1. 3) i XX.1 5) SIWZ odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę Górak „ Fabryka Drutu  Sp.Jawna,  ul. Staffa 18, 97-500 Radomsko (cena ofertowa brutto w wysokości 195 810 złotych).

 

3.  informuje, że wykluczył Wykonawcę oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz pkt. XXII.1.2) i XX.1 5) SIWZ odrzucił ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę B&B STAL, ul. Przydatki 12, 87-122 Grębocin (cena ofertowa brutto w wysokości 204 957,00 złotych).

 

4. Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt XV SIWZ (cena – maks. 100 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

„STALEX” S.C. Łukasz Krawczyk Zbigniew Białas, ul. Partyzantów 4, 42-300 Myszków (cena ofertowa brutto: 191 540,00 złotych), ponieważ  jest jedyną złożoną ofertą, nie podlegającą  odrzuceniu i w toku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt - za kryterium ceny).   

 

Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Kierownik Zamawiającego

 


 

 

 

Znak sprawy:13/2008                                                                                      Radom, dn. 08.01.2009r.

TABLICA OGŁOSZEŃ,
STRONA INTERNETOWA

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 206. 000  euro 
na
Dostawy drutu do prasy

ogłoszonym w BZP pod numerem 357199-2008, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu 09.12.2008r.

 

            Informujemy, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o. zawarło w dniu 08 stycznia 2009r.umowę  na „Dostawy drutu do prasy” z Wykonawcą:

STALEX” S.C. Łukasz Krawczyk

Zbigniew Białas

ul. Partyzantów 4

42-300 Myszków

                                                                                                                    

 

z ceną brutto  191 540,00 zł

 

 

Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą w postępowaniu, nie podlegającą odrzuceniu, spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena 100%), a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego