PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


                                  

Znak 2002/PL/16/P/PE/034-02/02

Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 € prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 roku - tekst jednolity z późn. zm.)
na

INŻYNIERA KONTRAKTU I POMOC TECHNICZNĄ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU

ogłoszenie umieszczono w dniu 12.12.2008.:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie PORTALU UZP:  http://www.portal.uzp.gov.pl 
z
numerem: 362387-2008.
- na stronie internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: ul. Witosa 76, 26 - 600 Radom, budynek Zarządu
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

I. Nazwa Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o.,
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel. 048/333 23 24        fax. 048/ 36 448 21
www.radkom.com.pl
2 Rodzaj Zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego.

II  Przedmiot zamówienia
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot główny:

71.00.00.00-8    (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne, kontrolne)

Dodatkowe przedmioty:

71.52.00.00  - 9 (Usługi nadzoru budowlanego)

71.53.00.00  - 2 (Doradcze usługi budowlane)

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla potrzeb niżej wymienionego kontraktu na budowę z projektowaniem. Wykonawca winien wykonywać obowiązki Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę, Pierwsze Wydanie 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86,CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz wydanie angielsko-polskie 2000, a także obowiązki Inspektora Nadzoru określone przez polskie Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Kontraktem nr 2002/PL/16/P/PE/034-03 : Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Podstawowym założeniem i przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kontynuacji pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i pomocy technicznej dla PIU i Radkom-u przy dokończeniu realizacji projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu” w odniesieniu do jednego kontraktu na roboty pn. „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych”,, z uwzględnieniem treści Memorandum Finansowego z dnia 18.12.2002r. Nr decyzji PH/2002/3326 zmienionego decyzją z dnia 15.12.2006r. Nr K(2006)6949 zwanego dalej Memorandum Finansowym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,  o  których mowa w art.67 ust 1pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3i 4 .

III. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 04.10.2010r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

1.                                                                                                                           W tabeli poniżej przedstawiono warunki stawiane Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie niniejszego zamówienia a także wskazano dokumenty wymagane od Wykonawców potwierdzające spełnianie tych warunków. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w poniższej tabeli metodą spełnia - nie spełnia, z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia n/w warunki.

 

 


Nazwa Części Tabeli

Warunek

Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku

Data wystawienia lub sporządzenia dokumentu albo oświadczenia

1

2

3

4

A

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

1.        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem

 

Wyciąg z rejestru nie stanowi zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedłożenie wyciągu w miejsce wymaganego zaświadczenia Zamawiający nie uzna za potwierdzenie spełnienia warunku.

Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Za aktualne uznane zostanie także zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność potwierdza organ wydający w wymaganym terminie.

2.        Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp, tj. potwierdzające odpowiednio, że w przypadku Wykonawcy będącego:

a)       osobą fizyczną – tej osoby fizycznej;

b)       spółką jawną – wspólnika;

c)       spółką partnerską – partnera lub członka zarządu;

d)       spółką komandytową – komplementariusza;

e)       spółką komandytowo-akcyjną - komplementariusza;

f)         osobą prawną (nie wymienioną powyżej) – urzędującego członka organu zarządzającego

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.        Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, tj. potwierdzająca, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.        Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.

1.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

 

 

a) dysponować osobą na stanowisko Kierownika Zespołu –Inżyniera Rezydenta  posiadającą:

Ø         wyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub techniczne

Ø         co najmniej 5 lat doświadczenia przy realizacji projektów (w tym  zarządzanie projektami i pomoc dla PIU – Jednostki Realizującej Projekt (Project Implementation Unit)), finansowanych ze źródeł międzynarodowych w tym co najmniej jednym kontraktem realizowanym zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC,

b) dysponować osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej – posiadającą:

Ø         co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu robót budowlanych,

Ø         uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, wraz z zaświadczeniem o przynależności do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 24.01.2001, Nr. 5 poz. 42 ),

c) dysponować osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej – posiadającą:

Ø         co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu robót sanitarnych
i instalacyjnych,

Ø         uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie
z polskim Prawem Budowlanym, wraz z zaświadczeniem o przynależności do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 24.01.2001, Nr. 5 poz.42 ),

d) dysponować osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej – posiadającą:

Ø         co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorze robót elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA),

Ø         uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.12.2000r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
24.01.2001, Nr. 5 poz. 42 ),

e) dysponować osobą na stanowisko Inżyniera Mechanika posiadającą:

Ø         co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie utrzymania i eksploatacji linii technologicznych i produkcyjnych, znający zagadnienia z zakresu automatyki procesu produkcji,

f) dysponować osobą na stanowisko Specjalisty ds. Finansowych – posiadającą:

Ø         wyższe wykształcenie ekonomiczne,

Ø         minimum 5 lat doświadczenia zawodowego przy rozliczania projektów finansowanych ze środków UE

Ø         znajomość języka angielskiego.

g) dysponować osobą na stanowisko Technologa – posiadającą:

Ø         co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie nadzoru nad procesem produkcji kompostu,

1.     Wykaz osób (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

2.     Dokumenty stwierdzające, że osoby wymienione w pkt X.1.B.1.b) – d), które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w wymaganych branżach oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Przed upływem terminu składania ofert.

 

2.W ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie usługę Inżyniera Kontraktu przy co najmniej jednym kontrakcie wykonywanym zgodnie z Warunkami Kontraktów FIDIC.

 

3. Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) zawierający potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu usług Inżyniera Kontraktu (co najmniej 1)  przy  kontraktach na roboty wykonywanych zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC (przy co najmniej jednym kontrakcie).

 

 

 

4. Dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ zostały wykonane należycie.

 

C

Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1i niepodlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp na druku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ

 

Przed upływem terminu składania ofert.

 


V.  Wadium
Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 PLN.

VI. Kryterium oceny ofert
Kryterium ceny  - 100%

VII
. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://www.radkom.com.pl, ponadto formularz SIWZ można zakupić za cenę 13,90 (w tym podatek VAT); w siedzibie Zamawiającego, pok. 4, tel. (048/333 23 24 wew.47  w godz. 8 00 15 00) lub otrzymać za zaliczeniem  pocztowym.

VIII. Termin i miejsce składania ofert:
- termin: 22.12.2008r. do godz. 10.00
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sekretariat

X. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
-data i godzina: 22.12.2008r., godz. 10.15
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sala konferencyjna

XI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

XII. Inne informacje _________________________________________________________________
Zamawiający informuje, ze w prowadzonym postępowaniu nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Radom, dn. 12.12.2008r.                                                                                    Kierownik Zamawiającego

 


Pobierz SIWZ


           

                                                                                                                                                                                                        Radom, dn. 23.12.2008r                                                                                  

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „INŻYNIER KONTRAKTU I POMOC TECHNICZNĄ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU, znak sprawy 2002/PL/16/P/PE/034-02/02.

 

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną jedynej złożonej w postępowaniu oferty, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający:

 

1. Przedstawia poniżej nazwę (firmy), siedzibę i adres wykonawcy, który złożył w przedmiotowym postępowaniu niepodlegającą odrzuceniu ofertę wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

 

Numer oferty 1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ I ŚCIEKOWEJ Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8,  01-793 Warszawa

Cena ofertowa brutto: 957 700,00 złotych

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma punktów za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

100,00 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w. SIWZ:

C = (Cmin / Cb) x100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Cb – ceny poszczególnych ofert

C – liczba punktów za kryterium ceny

 

C = (957 700,00 /957 700,00) x 100 pkt = 100,00 pkt

 

100,00 pkt

 

 

2. Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt XIX SIWZ (cena – maks. 100 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ I ŚCIEKOWEJ Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8,  01-793 Warszawa (cena ofertowa brutto: 957 700,00 złotych), ponieważ  jest jedyną złożoną ofertą, nie podlega odrzuceniu i w toku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt - za kryterium ceny).    

 

Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Kierownik Zamawiającego


Znak sprawy: 2002/PL/16/P/PE/034-02/02                                                       Radom, dn. 31.12.2008r.

TABLICA OGŁOSZEŃ,
STRONA INTERNETOWA

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 206. 000  euro 
pa
INŻYNIER KONTRAKTU I POMOC TECHNICZNĄ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU
ogłoszonym w BZP pod numerem 362387-2008, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu 12.12.2008r.

 

            Informujemy, ze w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o. zawarło w dniu 31 grudnia  2008r.umowę  na usługę INŻYNIER KONTRAKTU I POMOC TECHNICZNĄ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU z Wykonawcą:

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI

WODNEJ I ŚCIEKOWEJ

Biprowod - Warszawa Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa

 

z ceną brutto  957 700,00 zł

 

Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena 100%), a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

 

 

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego