PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


                                  

Zarząd PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
206 000 € prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
 (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 roku - tekst jednolity z późn. zm.)
na
Usługę ochrony fizycznej osób i mienia PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o.

ogłoszenie umieszczono w dniu 29.12.2008:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie PORTALU UZP:  http://www.portal.uzp.gov.pl 
z
numerem: 380819-2008
- na stronie internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: ul. Witosa 76, 26 - 600 Radom, budynek Zarządu
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

1 Nazwa Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o.,
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel. 048/333 23 24        fax. 048/ 36 448 21
www.radkom.com.pl
2 Rodzaj Zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego.

II  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o. polegająca na :

1. ochronie mienia Zamawiającego przed rabunkiem, kradzieżą lub zniszczeniem,
2. stałym kontrolowaniu osób i pojazdów zgodnie z obowiązującymi uprawnieniami na wchodzenie i wjazd na teren chronionych obiektów/terenu,
3. ochronie obiektów Zamawiającego przed działaniem osób zakłócających porządek będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy halucynogennych z obowiązkiem usunięcia tych osób poza obręb obiektów Zamawiającego,
4. wykonywaniu działań zmierzających do ujęcia sprawców kradzieży i zaboru mienia Zamawiającego oraz jego dewastacji, naruszenia nietykalności fizycznej osób przebywających w obrębie terenu Zamawiającego.

         Zakres usługi ochrony dotyczący siedziby Zamawiającego w Radomiu przy ul. Witosa 76 (teren składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kompostowni/ZUOK) obejmuje:

a.        odpieranie bezpośredniego, bezprawnego i rzeczywistego zamachu na jakiekolwiek dobro pozostające pod ochroną, w wymagających tego przypadkach,

b.       wsparcie - w razie konieczności - grupą interwencyjną chronionych obiektów, wezwaną przez dozorujących,
po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu (w ramach realizacji przedmiotowej umowy),

c.        podejmowanie działań mających na celu uchylenie bezpośredniego niebezpieczeństwa, grożącego chronionemu dobru, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane,

d.       ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie w trybie i przypadkach określonych
w przepisach prawnych.

Ustalony zakres przedmiotowy ochrony Zamawiającego realizowany będzie między innymi poprzez:

a.        bezpośrednią ochronę fizyczną bram, przejść i obiektów Zamawiającego,

b.       ciągły monitoring (dozór) obiektów i rejonów objętych systemem telewizji przemysłowej,

c.        patrolowanie obiektów spółki,

d.       obchody terenów spółki określonych w umowie wraz ze sprawdzaniem wszystkich zabezpieczeń typu kłódki, zamki, plomby,

e.        działania interwencyjne wynikające z potrzeb ochrony mienia i osób,

f.         wykonywanie innych zaleceń Zamawiającego, określonych w przedmiocie umowy,

g.       wykonywanie opisanych czynności poprzez umundurowanych i oznaczonych identyfikatorami pracowników ochrony w następującym porządku:

a)       Składowisko odpadów - posterunek jednoosobowy, całodobowy(24 godz./dobę) od 01.02.2009-30.06.2010

b)       ZUOK - posterunek dwuosobowy:

a). jednoosobowy, całodobowy (24 godz./dobę) od 01.02.2009-30.06.2010

b). jednoosobowy w godz. -  pon. - pt. - 17 godz./dobę od 1300 - 6 00 od 01.02.2009-30.06.2010

                                     -  sob., niedz. i święta - 24 godz./dobę od 01.02.2009-30.06.2010

UWAGA.

1. Przez Święta rozumie się Święta Państwowe ( dni wolne od pracy oprócz sobót i  niedziel).

2. Przejęcie obiektów do ochrony przez Wykonawcę następuje w dniu 01.02.2009r. o godz. 00:00 (rozpoczęcie umowy), a oddanie obiektów (zakończenie umowy) następuje w dniu 30.06.2010r. o godz. 24:00.

 

Zakres szczegółowy został podany w projekcie umowy oraz w załączniku nr 1 do projektu umowy – „Regulaminie służby ochrony mienia”.

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust 1pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3i 4 .

 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji całego zamówienia od dnia 01.02.2009 do dnia 30.06.2010

 

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.        posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawowymi:

a)       wymagane jest, aby przedmiot działalności Wykonawcy był zgodny z przedmiotem zamówienia,

b)       wymagane jest posiadanie koncesji na ochronę osób i mienia wydanej przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach
i systemach alarmowych.

2.        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

a)  wymagane jest aby Wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej, potwierdzone referencjami, zrealizowanej w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na ochronie fizycznej obiektów o wartości nie mniejszej niż 100.000 brutto.

b)  wymagane jest dysponowanie pracownikami posiadającymi wymagane kwalifikacje w ilości zapewniającej  wykonanie niniejszego zamówienia, w tym  minimum 2 osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej, co najmniej pierwszego stopnia, oraz 2 osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia (które będą pełniły ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją zamówienia), przewidzianymi do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

c)  wymagane jest dysponowanie lub oświadczenie, że będzie dysponował zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupą Interwencyjną do wykonania zadań określonych w przedmiocie zamówienia oraz projekcie umowy (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).

3.        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

a)       wymagane jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł

4.        nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów – o których mowa w SIWZ – złożonych przez wykonawcę. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, których złożenia wymaga zamawiający:

- aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz.740 ze zm.),

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, z datą pobrania lub aktualizacji wyciągu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 UWAGA:

 Za aktualne uznane zostanie zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność potwierdza organ wydający w wymaganym terminie. Potwierdzenie ”za zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

 

- wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat usług przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na ochronie fizycznej obiektów o wartości nie mniejszej niż 100.000 brutto - zgodnie z załącznikiem nr 4,

- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował do ochrony osób i mienia PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o., Wykonawca, tj. minimum 2 osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej, co najmniej pierwszego stopnia, oraz 2 osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia (które będą pełniły ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją zamówienia), przewidzianymi do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i właściwych licencji ww. osób zgodnie z załącznikiem nr 5.

- oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupą Interwencyjną do wykonania zadań określonych w przedmiocie zamówienia oraz projekcie umowy (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza ofertowego, przedłożonego w ofercie.

- polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w zakresie ochrony osób i mienia, na jedno lub wszystkie zdarzenia, która swoim zakresem obejmuje przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie od dnia 01.02.2009r. do dnia 30.06.2010r.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „pzp”- na drukach, którego wzory zostały przekazane w materiałach przetargowych - w formie załącznika nr 2 i nr 3.

- Parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy przekazany w materiałach przetargowych- w formie załącznika nr 6.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. Konsorcjum) - pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 ust. 2 ustawy ”pzp”.

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ”spełnia - nie spełnia”. Oznacza to, że brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych niżej dokumentów lub nie uzupełnienie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust.3 ustawy ”pzp” spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania

VI.  Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryterium oceny ofert
Kryterium ceny  - 100%

VIII
. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
-
Pobierając formularz specyfikacji ze strony internetowej zamawiającego: http://www.radkom.com.pl
- Formularz specyfikacji można również odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom. _

IX. Termin i miejsce składania ofert:

- termin: 08.01.2009r. do godz. 10.00
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sekretariat

X. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
-data i godzina: 08.01.2009r., godz. 10.15
-miejsce: PPUH”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76 , 26-600 Radom, sala konferencyjna

XI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

XII. Inne informacje _________________________________________________________________
Zamawiający informuje, ze w prowadzonym postępowaniu nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Radom, dn. 29.12.2008r.                                                                                    Kierownik Zamawiającego


Pobierz SIWZ


           

                                                                                                                                                                                                       

 

PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o.

 

 

Radom, dnia 31.12.2008r.

 

znak sprawy: 14/2008

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Usługi ochrony fizycznej osób i mienia PPUH”RADKOM” Sp. z o.o.

 

W związku z otrzymaniem poniższego pytania w dniu 30 grudnia 2008 dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Pytanie brzmi następująco:

W Rozd. V ust.1 lit. a SIWZ zapisano:

„ Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł” jednocześnie w Rozd. VII ust.1 pkt 3 zamawiający żąda przedstawienia polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 2 000 000,00 zł na cały okres umowy, tj. od 01.02.2009 do 30.06.2010”

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej na 2009 rok (zawieranej przez Wykonawcę  od 10 lat na okres pełnego roku kalendarzowego) ważnej do 31.12.2009 roku oraz dołączenie zobowiązania Wykonawcy o przedłużenie ubezpieczenia OC na 2010 rok o wartości nie mniejszej niż posiadane na rok 2009?

 

            Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia, że podtrzymuje swoje wymagania zawarte w SIWZ. tj. wymaga złożenia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w zakresie ochrony osób i mienia, na jedno lub wszystkie zdarzenia, która swoim zakresem obejmuje przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie od dnia 01.02.2009r. do dnia 30.06.2010r.

 

 

 

                                                                                              Kierownik Zamawiającego

                                                                                             

UWAGA:

Zamawiający wyjaśnia w związku z wątpliwościami dotyczącymi powyższego pytania, że przez inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej należy rozumieć promesę lub inny dokument wydany przez firmę ubezpieczeniową, potwierdzający przyrzeczenie zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej do wymaganej przez zamawiającego sumy i okresu ubezpieczenia.


 

                                                                                                                     

PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o.                                                                                                                                                       Radom, dn. 16.01.2009r                                                          

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa ochrony osób i mienia PPUH”RADKOM” Sp. z o. o., znak sprawy 14/2008.

 

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną ofert w postępowaniu działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający:

 

1. Przedstawia poniżej nazwę (firmy), siedzibę i adres wykonawcy, który złożył w przedmiotowym postępowaniu niepodlegającą odrzuceniu ofertę wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer oferty 2

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

Agencja Ochrony Osób i Mienia „Reflex” Sp. z o. o., ul. Wałowa 45,26-600 Radom

Cena ofertowa brutto: 356 772,92 złotych

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma punktów za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

100,00 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w. SIWZ:

C = (Cmin / Ci) x100 pkt x 100%

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

C – liczba punktów za kryterium ceny

 

C = ( 356 772,92 /356 772,92) x 100 pkt x 100% = 100,00 pkt

 

100,00 pkt

Numer oferty 6

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. J., ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

adres korespondencyjny: AL. Prymasa Tysiąclecia 83, 00-242 Warszawa

Cena ofertowa brutto: 375 328,49 złotych

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma punktów za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

100,00 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w. SIWZ:

C = (Cmin / Ci) x100 pkt x 100%

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

C – liczba punktów za kryterium ceny

 

C = ( 356 772,92 /375 328,49) x 100 pkt x 100%= 95,06 pkt

 

95,06 pkt

 

2. informuje, że wykluczył Wykonawcę na podstawie art. art. 24 ust 1 pkt 10 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5, art. 24 ust 4 oraz  art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę AGENCJA OCHRONY „TBW” Teofil Borowski, ul. Kasztanowa 12a/1., 26-600 Radom ( cena ofertowa brutto w wysokości 312 070,88 zł).

 

3. informuje, że wykluczył Wykonawcę na podstawie art. art. 24 ust 1 pkt 10 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5, art. 24 ust 4 oraz  art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowe ”KERIM” Mirosław Hendel, ul. Sandomierska 14A, 26-611 Radom ( cena ofertowa brutto w wysokości 357 194,64 zł).

 

4.  informuje, że wykluczył Wykonawcę na podstawie art. art. 24 ust 1 pkt 10 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5, art. 24 ust 4 oraz  art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę BIS IZOMAR Sp. z o. o., ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa (cena ofertowa brutto w wysokości  404 426,99 zł).

 

5.  informuje, że wykluczył Wykonawcę na podstawie art. art. 24 ust 1 pkt 10 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5, art. 24 ust 4 oraz  art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę Biuro Ochrony i Zabezpieczeń Elektronicznych ”Cerber” Sp. z o.o., ul. Dębowa 3, 26-930 Garbatka Letnisko( cena ofertowa brutto w wysokości 506 060,88 zł).

 

6. Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt XVI SIWZ (cena – maks. 100 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Agencja Ochrony Osób i Mienia „Reflex” Sp. z o. o., ul. Wałowa 45, 26-600 Radom (cena ofertowa brutto: 356 772,92 złotych), jako oferta, nie podlegająca  odrzuceniu, która w toku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt - za kryterium ceny).   

             Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Kierownik Zamawiającego

 

 Znak sprawy:14/2008 Radom, dn.27.01.2009r.
TABLICA OGŁOSZEŃ, STRONA INTERNETOWA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 206. 000 euro na „Usługi ochrony osób i mienia PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.”, ogłoszonym w BZP pod numerem 380819-2008, na stronie internetowej www.radkom.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki PPUH”RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu w dniu 29.12.2008r.

Informujemy, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o. zawarło w dniu 27 stycznia 2009r.umowę na „Usługi ochrony osób i mienia PPUH”RADKOM” Sp. z o. o.”, z Wykonawcą:
Agencja Ochrony Osób i Mienia „Reflex” Sp. z o. o.
ul. Wałowa 45
26-600 Radom
fax. 048/363 -86 -62
z ceną brutto: 356 772,92 zł

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą w postępowaniu, nie podlegającą odrzuceniu, spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena 100%), a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego